+     =

Poznáte zákon o povinnosti nakladania s odpadmi? Pre priblíženie dôležitosti tohto zariadenia vo Vašej stravovacej jednotke pripájam zákon o povinnosti nakladania s odpadom ako bodku za týmto článkom, aby ste predišli problémom pred rôznymi kontrolami.

Preč s odpadom …

Väčšina odpadu domácnosti vzniká v kuchyni. Jeho podstatnú časť tvoria potravinové a organické zvyšky, ktoré veľmi rýchlo podliehajú rozkladu a hnijú. A tak sa z odpadkového koša často šíri nepríjemný zápach.  Ak si chceme kuchyňu uchovať v čistote, neostáva nám nič iné, len behať s odpadkami pred dom ku kontajnerom. Existuje však veľmi účinné riešenie – drvič kuchynského odpadu.

Čo je drvič?

Toto zariadenie patrí k modernej kuchyni rovnako ako chladnička alebo mikrovlnná rúra. Drvič pomáha k ekologickému správaniu a pomáha triedeniu odpadkov pri zdroji. Všetok nepríjemný, mokrý a rýchle zahnívajúci potravinový odpad jednoducho zhrniete do drezu a pustíte drvič. Odpad rozomletý na jemné čiastočky odchádza spolu s vodou odpadovým potrubím do kanalizácie. Drvič možno inštalovať samozrejme aj dodatočne do starších kuchýň.
Oceníte predovšetkým pohodlné varenie s možnosťou okamžitej likvidácie rôznych odrezkov a zvyškov práve spracovaných alebo nepoužiteľných potravín.
Vaša kuchyňa bude čistá, bez nepríjemných pachov, plesní, hmyzu a kaziacich sa odpadkov v koši.

Trošku zo zákona:

Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k:

– riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov,

– obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a

– nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.

Tento zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2013 !

Z pojmov v zákone č.343/2012 Z.z sú predmetné hlavne:

a. § 2 ods. 23 Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, potravinársky  a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych závodov

b. § 2 ods.34 Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu odpadov (§ 68 ods. 3 písm. e)

Biologický odpad, ktorého súčasťou je aj kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych závodov, ak je separovaný sa následne musí zhodnotiť v zmysle platných predpisov.

Kuchynský odpad je vedľajším živočíšnym produktom ak:

1. pochádza z dopravných prostriedkov používaných v medzinárodnej doprave (kategória 1)

2. je určený na krmné účely (kategória 3)

3. je určený na spracovanie tlakovou sterilizáciou alebo spracovanie metódami určenými v článku 15 ods. 1 písm. b)prvý pododsek, na transformáciu na bioplyn alebo kompostovanie (kategória 3)

a na nakladanie s ním sa vzťahujú požiadavky Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (Úrad vestník EÚ L 300)

Definícia:

kuchynský odpad„je všetok potravinový odpad vrátane použitého potravinárskeho oleja, ktorý vzniká v reštauráciách, stravovacích zariadeniach a kuchyniach vrátane kuchýň v spoločných stravovacích zariadeniach a kuchýň v domácnostiach.

Kuchynský odpad sa podľa čl. 11 nariadenia č. 1069/2009 zakazuje použiť na kŕmenie hospodárskych zvierat s výnimkou kožušinových zvierat. Kuchynský odpad je možné spracovať v schválených závodoch a zariadeniach ak používajú na spracovanie tlakovú sterilizáciu alebo niektorú zo schválených metód podľa prílohy č.IV nariadenia EÚ č. 142/2011 (Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) č. 1097/2012 ktorým sa v prípade odosielania vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov medzi členskými štátmi mení a dopĺňa nariadenie Komisie (EÚ) č. 142/2011), alebo sa kompostuje, či transformuje v bioplynovej stanici.

Samozrejme, že si môžete vybrať aj priamo z nášho katalógu stačí kliknúť na dolné oranžové tlačítko. V prípade že potrebujete poradiť presne natipovať zariadenie kontaktujte nás.

                                           Drviče odpadu